بامداد عاشورا

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بامداد عاشورا پس ازنمازصبح اما حسین ع یاران خویش رابرای جنگ به صف نمودزهیربن قین رادرسمت راست لشکروحبیب بن مظاهررادرسمت چپ وپرچم رابه دست برادرش حضرت عباس ع سپردوخیمه ها راپشت سرقراردادواطراف ان راکه پیش خندق کنده بودند،پراهیزم وچوب نموده اتش زدندتادشمن نتواند ازپشت حمله کند. سپاه یزیددربرابر سپاه امام حسین سمت راست تصویر سپاهین کفار(یزیدیان)ودرسمت چپ سپاه امام حسین ع از آنسوی لشکرعمرسعدلشکرخودرا اراست؛عمربن حجاج رادرسمت راست،شمربن ذی الجوشن درطرف چپ،عروة بن ...

ادامه مطلب