امروز

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

امروز امروز به چشمان چه کسی خیره می شود ؟ امروز رو به روی چه کسی در کافه های این شهر می نشیند ؟ امروز از کودک فال فروش به نیت چه کسی فال می خرد ؟ امروز در فنجان قهوه اش نقش چه کسی می افتد ؟ امروز دست چه کسی را با محبت لمس میکند ؟ امروز ... امروز ... امروز ... من که هنوز ... به یادش قهوه می نوشم ، فال می خرم ...

ادامه مطلب