امام حسین ع در کلام شریعتی

امام حسین ع در کلام شریعتی - www.negahdl.com
خلاصه رمان :

امام حسین ع در کلام شریعتی شهید انسانی است  که در عصر نتوانستن وغلبه نیافتن با مرگ خویش بر دشمن پیروز میشود واگر دشمنش را نمی کشد اورا رسوا می کند و حسین چنین کرد   حسین بیشتر ازآب تشنه ی لبیک بود افسوس که به جای افکارش ، زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را تشنگی نامیدند.. دکتر شریعتی اگر در جامعه ای فقط یک حسین و یا چند ابوذر داشته باشیم هم زندگی خواهیم ...

ادامه مطلب