ارزو

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

در  كلاس درس بر من گفت آن استاد من یك سوال من از تو پرسم نازنین در یك سخن گر تو ای جان  داشتی یك لحظه ای جادو چراغ می گرفت تنها دوتا از آرزو هایت سراغ تو چه می گفتی به تا كه بر آورده كند خواسته هایت را بر آورده بان برده  كند من شدم ساكت در آن دم رفتمی در فكر فرو در میان آرزو هایم بگردم جست جو از میان آن ...

ادامه مطلب